Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ROBSON


I. WSTĘP

 

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.robson-buty.pl,

 

Właścicielem i prowadzącym w/w Sklep Internetowy jest spółka pod nazwą „Robson Beata i Robert Kozikowscy S.C", przy ulicy Fabrycznej 1B, kod pocztowy 08-450, NIP: 8262012385 (zwana dalej Spółką).

 

Regulamin został udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.).

 

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

 


II. DEFINICJE

Dla celów niniejszego Regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Strona – serwis internetowy www.robson-buty.pl;

 2. Sklep Internetowy – prowadzony przez Spółkę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, w ramach którego Klient ma możliwość nabywania Towarów. Sklep Internetowy dostępny jest w domenie: www.venezia.pl;

 3. Towar – produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 4. Klient – osoba fizyczna składająca Zamówienie na Stronie, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej w imieniu której dokonywana jest Transakcja;

 5. Zamówienie – przesłanie przez Klienta do Sklepu Internetowego należycie wypełnionego formularza zamówienia dostępnego na Stronie, wskazującego m.in. dane Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć w Sklepie.
 6. Transakcja – dokonanie przez Klienta zakupu Towaru ze Sklepu Internetowego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego Zamówienia;
 1. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji.


III. WYMOGI TECHNICZNE

 1. W celu dokonania Transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu z minimalną rozdzielczością ekranu: 1024 x 768.

 2. Spółka nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszym rozdziale.

 3. Klient korzystający ze Strony, zamierzający dokonać Transakcji lub założyć własne konto na Stronie, powinien posiadać adres email.

 4. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Strony mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer Strony na komputer Klienta, z zastrzeżeniem, że dla serwera Strony czytelne będą jedynie informacje pozostawione przez ten serwer oraz wtyczka ActiveX do obsługi informacji przekazywanych przez Stronę.

 5. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na Stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.


IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

 1. Poprzez Stronę Klient ma możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego oraz złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.

 2. Przekazując swoje dane związane z Zamówieniem, Klient ma obowiązek podawania informacji prawdziwych. Klient nie może podawać treści niezgodnych z prawem, a w szczególności:

  1. treści powszechnie uznanych za obraźliwe lub sprzeczne z dobrymi obyczajami,

  2. treści zawierających informacje nieprawdziwe,

  3. treści zawierających informację niechcianą (tzw. spam),

  4. treści oraz/lub plików, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Strony.

W przypadku naruszenia przez Klienta powyższych postanowień, Spółka może zablokować Klientowi dostęp do Strony, zablokować konto Klienta, a także powiadomić właściwe organy o stwierdzeniu lub podejrzeniu naruszenia przepisów prawa. Ponadto Spółka może domagać się naprawienia szkody poniesionej w wyniku bezprawnych działań Klienta, a jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Klienta w wyniku jego działań niezgodnych z niniejszym postanowieniem lub innych działań stanowiących naruszenie prawa.

 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.


V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

 1. Klient dokonuje Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

 2. Zamówiony w ramach Transakcji Towar dostarczany jest na terytorium Polski.

 3. Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną.

 4. Sklep Internetowy jest dostępny dla Klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.

 5. Towar oferowany w Sklepie Internetowym jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych, wprowadzony na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

 6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną. W braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym w celu wyjaśnienia sytuacji.
 7. Spółka informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 8. W sytuacji, w której Spółka nie może wykonać zobowiązania o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Towaru na koszt Spółki.
 9. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Zamówienia lub dokonać w nim modyfikacji, kontaktując się ze Sklepem Internetowym pod adresem email: oskar.kozikowski@robson-buty.pl.
 10. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie od 2 do 14 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek za pobraniem – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Zamówienia we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Zamówienia.
 11. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
 12. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez firmę kurierską na adres wskazany w Zamówieniu.


VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

 1. Ceny Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.

 2. Wiążące dla Stron są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.

 3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów doręczenia.

 4. Koszty doręczenia Towarów w ramach Transakcji ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty doręczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.


VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

 1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:

  1. płatność on-line za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU.

  2. przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki, jak poniżej
   „Robson Beata i Robert Kozikowscy S.C"  

   numer rachunku: 08 1240 2861 1111 0010 0247 6347

  3. płatność za pobraniem, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru za pokwitowaniem.

    

 2. Po dokonaniu Zamówienia Towaru Klient powinien dokonać Płatności w terminie do 10 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do powyższego terminu, Spółka, wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną złożone Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty wskazany w Zamówieniu.

 3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać: imię i nazwisko oraz nr Zamówienia oraz model i kolor obuwia.

 4. Płatność uznaje się za dokonaną:

  1. po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności płatności on-line.

  2. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego

  3. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty kurierowi w przypadku płatności za pobraniem


VIII. REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres:

  Robson Beata i Robert Kozikowscy

  ul. Fabryczna 1B
  08-450 Łaskarzew
 1. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.

 2. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Spółce w stanie kompletnym i czystym.

 3. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialność Spółki dotyczy istniejących w chwili wydania Towaru niezgodności tego Towaru z umową. Na ogół nie traktuje się jako takiej obciążającej Spółkę niezgodności:

  1. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,

  2. uszkodzeń mechanicznych Towaru,

  3. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.


IX. ZWROTY

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia Towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało w wysłane przez Klienta przed jego upływem.
 2. Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 3. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu Towarem) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki. Sugeruje się przesłanie Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 4. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki.
 5. Wykonującprawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT)wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
 6. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta. W związku z powyższym, jeżeli Klient dokonujący zwrotu prześle Spółce Towar przesyłką za pobraniem, Spółka obciąży Klienta poniesionymi kosztami tej przesyłki.
 7. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką.
 2. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania).
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie oraz w drodze korespondencji elektronicznej skierowanej do użytkowników Strony 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2015 roku.

Copyright by Robson s.c.